Peruspalvelut on säilytettävä kunnallisina palveluina

24.4.2010

Turun palveluverkko on kaikilla palvelun sektoreilla kokemassa suuria supistuksia. Lähipalvelut ovat kuitenkin sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen mukaista palveluntuotantoa. Ne lisäävät asuinalueen yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Kunnallisia lähipalveluja tulisikin alasajon sijaan lisätä. EU:n kestävän kaupunkikehityksen periaatteiden mukaisesti julkisten peruspalveluiden tulisi sijaita kävelyetäisyydellä. Jotta Turku saavuttaisi tämän periaatteen mukaiset peruspalveluiden etäisyydet asukkaisiin nähden, tulisi Turkuun suljettujen lähikirjastojen, terveysasemien ja koulujen sijaan rakentaa uusia kouluja, terveysasemia, nuorisotiloja, kirjastoja ja vanhuspalveluiden toimipaikkoja. 

SKP:n Turun piirijärjestö vastustaa Turun kaupungin kuntapalvelujen yksityistämistä, yhtiöittämistä ja ulkoistamista. Terveysasemat, päivähoito, vanhuspalvelut ja muut asukkaiden peruspalvelut tulee säilyttää julkisina palveluina. Peruspalvelujen tuottaminen on kuntien päätehtävä. Ostopalvelut ja palvelusetelikäytäntö tulevat Turun kaupungille kunnallista palveluntuotantoa kalliimmaksi, sekä lisäävät asukkaiden eriarvoisuutta. Pienituloisilla ei ole varaa näiden palvelukäytäntöjen asiakasmaksuihin, jolloin toimeentulotukiasiakkaiden määrä kasvaa tai asukkaat kääntyvät kuntapalvelujen puoleen, joissa jonot ovat alasajon johdosta liian pitkät tai paikkoja ei ole tarjolla riittävästi. SKP:n Turun piirijärjestö vaatii terveysasemien käyntimaksujen poistamista.


Turun vanhustenhuolto on virkamiesesitysten mukaisesti siirtymässä voimakkaasti laitoshoidosta kotihoitoon, samaan aikaan palveluverkkoa supistetaan. Ikäihmisten kotona pärjäämisen edellytyksenä ovat kuitenkin toimivat ja turvatut lähipalvelut. Luolavuoren vanhainkodin alasajo sekä Liinahaan ja Runosmäen vanhainkotien remontit ovat vähentäneet kaupungin laitospaikkoja suuresti. Vanhuspalveluja ei kuitenkaan voi jättää kotihoidon ja asumiskustannuksiltaan vain varakkaiden vanhusten tavoitettavissa olevien yksityisten palvelutalojen varaan. SKP:n Turun piirijärjestö vaatii Turun kaupunkia lähipalvelujen lisäksi lisäämään kunnallisia vanhusten palveluasumismuotoja.

SKP:n Turun piirijärjestön mukaan koululaisille tulee turvata lähellä sijaitseva koulu ja tutkijoiden suositusten mukaiset 15 oppilaan ryhmäkoot. Esikouluryhmien siirtäminen säästösyistä koulujen yhteyteen ja ala- ja yläkoulujen yhdistäminen tuo 6-16–vuotiaat lapset ja nuoret saman katon alle valtaviksi paisuneisiin yksiköihin. Yksiköiden kasvaessa on vaarana myös ongelmien kasvaminen ja yhteisöllisyyden väheneminen. Nuorten kasvavasta pahoinvoinnista on yhteiskunnassa saatu jo varoittavia esimerkkejä. Luokkakokojen lisäksi tulee kiinnittää huomiota koulujen kokoon, ja lisätä kouluterveydenhoitajien, -kuraattorien ja -psykologien määrää. 

Turun kunnallisista päiväkodeista on useita esitetty suljettavaksi. Päivähoidon palvelusetelikäytäntö tulee lisäämään päivähoidon yksityisiä toimijoita. Palveluseteli nostaa perheille jäävää maksuosuutta ja osaltaan eriarvoistaa asukkaita peruspalveluihin nähden. Jos perheillä ei ole varaa palvelusetelipäiväkotiin, he hakeutuvat kunnalliseen päivähoitoon. Kunnalliset päiväkodit ovat kuitenkin alasajon myötä ääriään täynnä ja paikan voi saada hyvinkin kaukaa kotoa. Tämä suuntaus ei tue sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä.

Turun kaupungin vuoden 2009 tulos oli 7,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tämä tulos saavutettiin pääosin kaupungin henkilöstön talkoovapailla ja lomautuksilla. Talkoovapaat ja lomautukset rasittavat erityisesti terveydenhuollossa ennestäänkin raskaan työkuorman alla työskentelevää henkilöstöä, kouluissa opetus kärsii ja päivähoidon ryhmissä on liian vähän hoitajia lapsimäärään nähden. Ylijäämäinen tulos tulee suunnata peruspalveluihin eikä makuuttaa varoja rahastoissa.

SKP:n Turun piirijärjestö ei kannata kunnallisveron nostamista. Kunnallisvero on lähes tasa-arvo ja siten kohdistuu raskaimmin pienituloisiin. Sen sijaan pääomatuloja on ryhdyttävä verottamaan kuten palkkatulojakin, muutettava kunnallisvero progressiiviseksi, nostettava verotettavan tulon alarajaa sekä nostettava kuntien valtionosuuksia. 


SKP:n Turun piirijärjestön piirikokous