Kunnallisdemokratiaa vahvistettava

2.4.2005

Kunnallisen demokratian taloudelliset edellytykset
Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki on ehdottanut kunnallisveron muuttamista valtio-veron tapaan progressiiviseksi eli tulojen mukaan asteittain kasvavaksi. SKP:n Turun Piiri antaa täyden tukensa ehdotukselle ja vaatii että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin asian suhteen.
Pidämme kunnallisen demokratian ja itsehallinnon kehittämiseksi välttämättömänä kuntien valtionosuuksien tason nostamista, pääomatulojen saattamista kunnallisveron piiriin, kuntien yhteisövero-osuuksien nostamista ja kunnallisveron muuttamista progressiiviseksi.

Markkinaehtoisuus syrjäyttää demokratiaa
Kuntien toimintojen markkinaehtoistuminen ja kaupallistuminen ovat johtaneet toimintojen liikelaitostamiseen, yhtiöittämiseen ja ulkoistamiseen. Yleensä nämä merkitsee liikesalaisuuksien piirin laajenemista ja kunnallisen demokratian kaventumista. Samalla se tekee kansalaisten perusoikeuksiin kuuluvista palveluista tuotteita, joille määritellään markkinahinta. Näin palvelujen järjestämisestä häviää sosiaalinen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden lähtökohta.
Kunnan oman palvelutuotannon tulee olla pääsääntöisesti se tapa, jolla lakisääteiset palvelut järjestetään. Kunnilta tämä edellyttää uudistuksia, joilla turvataan se, että asukkaiden ja henkilöstön näkemyksiä kuullaan nykyistä paremmin. Lisäksi on aikaansaatava toimiva valvonta niin, että esimerkiksi vastuu lakisääteisistä peruspalveluista toteutuu. Hoitotakuun toteutuminen on suurten lupausten saattelemana toteutettava lisäämällä riittävästi henkilö- ja talousresursseja kunnissa ja kuntayhtymissä.
Valtuustojen valta on viime vuosina vähentynyt merkittävästi. Seutuyhteistyö, yhtiöittäminen ja yksityistäminen sekä uudet palvelustrategiat on vaikeuttaneet valtuustojen kokonaisohjauksen onnistumista. Lautakuntien määrän vähentämiset ovat keskittäneet luottamishenkilöpaikkoja yhä pienemmälle joukolle ihmisiä. Valtuuston delegoitua tehtäviään muille toimielimille on viranhaltijoiden valta kasvanut luottamushenkilöiden kustannuksella.
Edustuksellisen demokratian kannalta oleellinen kysymys on parantaa kuntalaisten ja heidän edustajiensa välistä yhteyttä, lisätä muun muassa lautakuntien avulla luottamushenkilöiden määrää, ottaa käyttöön tietyissä asioissa myös budjettivaltaa omaavia kunnanosavaltuustoja, kehittää esimerkiksi talousarvioiden valmistelussa osallistuvaa demokratiaa, käyttää kunnallisvaalien yhteydessä aktiivisesti kunnallisen kansanäänestyksen mahdollisuuksia sekä kehittää työpaikka- ja käyttäjädemokratiaa.
Kuntien pakkokilpailuttaminen tulee selkeästi torjua. Tämä edellyttää lakisääteisten kunnallisten palvelujen rajaamista yksiselitteisesti EU:n kauppapoliittisen toimivallan, EU:n palveludirektiivin ja GATS-sopimusneuvottelujen ulkopuolelle. Julkisia hankintoja ja palveluja koskevaa kansallista lainsäädäntöä tulee kehittää niin, että se ei pakota kuntia kilpailuttamaan lakisääteisiä palveluja.

2.4.2005
SKP:n Turun Piirijärjestön vuosikokous